0:3 ۰۷ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۰۲ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:2 ۲۴ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۱۲ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۰۵ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:5 ۲۹ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
2:0 ۲۳ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۱۶ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
3:2 ۰۹ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار