لیگ آزادگان

۰۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

خیبر خرم آباد 1:3 شمس آذر قزوین
سینا حاتمی '24، رضا صدری 1+45، مهرداد قنبری '86 گلزن ها رحمان جعفری '47