دروازه بان ها

محمدصادق نادرپور
1 محمدصادق نادرپور دروازه بان
امیرحسین کریمی
12 امیرحسین کریمی دروازه بان
کوروش ملکی
22 کوروش ملکی دروازه بان

مدافعان

هافبک ها

مهدی کیانی
6 مهدی کیانی هافبک
رضا آذری
10 رضا آذری هافبک وسط

مهاجم ها

حسین شهابی
11 حسین شهابی مهاجم
میثم آقایی
13 میثم آقایی مهاجم
مهرداد آوخ
16 مهرداد آوخ مهاجم